استاندارد خروجی پساب صنایع

Standards of Waste Water Treatment from DOE of Iran (Department Of Environment)
استاندارد های خروجی پساب سازمان حفاظت محیط زیست ایران

  • :Notification 1 

It is allowed to discharge more than mentioned amount in the table above just if the density don’t have increase more than 10% around 200m of discharge source for CL- , SO4- and dissolved matters

تبصره 1:

تخلیه با غلظت بیش از میزان مشخص شده در جدول در صورتی مجاز خواهد بود که پساب خروجی، غلظت کلراید، سولفات و مواد محلول منبع پذیرنده را در شعاع 200 متری بیش از ده درصد افزایش ندهد.

  • :Notification 2 

It is allowed to discharge more than mentioned amount in the table above, if increasing of CL-, SO4- and dissolved matters won’t be more than 10% in comparison with usage water

تبصره 2:

تخلیه با غلظت بیش از میزان مشخص شده در جدول در صورتی مجاز خواهد بود که افزایش کلراید، سولفات و مواد محلول پساب خروجی نسبت به آب مصرفی  بیش از ده درصد نباشد.

  •   :Notification 3 

It is allowed for industries to have deduction of COD, BOD5 min 90%

تبصره 3:

صنایع موجود مجاز خواهند بود BOD5 و COD را حداقل 90 درصد کاهش دهند.

:Notification 4 

The temperature degree just can be changed (increase/ decrease) 3̊ centigrade in 200m of discharged source

تبصره 4:

درجه حرارت باید به میزانی باشد که بیش از 3 درجه سانتیگراد در شعاع 200 متری محل ورود آن، درجه حرارت منبع پذیرنده را افزایش یا کاهش ندهد.

:Notification 5 

No. of Parasite (Nematod) in wastewater treatment for irrigation of product which use in raw, should not be more than one in a lit

تبصره 5:

عداد تخم انگل (نماتد) در فاضلاب تصفیه شده شهری، در صورت استفاده از آن جهت آبیاری محصولاتی که به صورت خام مورد مصرف قرار می گیرد نباید بیش از یک  عدد در لیتر باشد.