فلزاب نقطه اتصال صنعت ايران به فناوري هاي پيشرفته و تخصصي دنيا

شبکه کارشناسان فلزاب با بهره مندی از فناوری سطح و فناوری محیط زیست روز آلمان مشتریان ایرانی را همانند مشتریان آلمانی پشتیبانی می نماید 

  اثبات اصالت کالا با گواهی مبدا آلمان و بارکد.

  تامین تضمین شده مواد بر اساس قرارداد تامین.

  استمرار کیفیت مواد فلزاب در تمام محموله های تحویلی.

 مراکز فنی، مراکز تحقیق و توسعه بر اساس آخرین پیشرفت های علمی و فنی  (State Of The Art)  

فلزاب کارمایه فناوری محیط زیست
فلزاب کارمایه فناوری سطح