سیم

سیم ها و سیم های مقطعی توزیعی توسط شرکت فلزاب می تواند در کاربردهای وسیعی نظیر صنایع اپتیکی و هوافضا مورد استفاده قرار گیرد.

علاوه بر مس و آلیاژهای مس نظیر برنج، نیکل نقره و برنز، سیم های توزیع شونده بوسیله شرکت فلزاب می تواند متناسب با کاربرد از آلیاژهای خاص تامین گردد. محدودیتی در ابعاد و شکل مقاطع نیز وجود ندارد.