آزمایشگاه

واحد آزمایشگاه آب و پساب شرکت فلزاب با بهره گیری از کارشناسان فنی و  متخصص و با در اختیار داشتن آزمایشگاه مجهز در دفتر ایران قادر به انجام آزمایش جارتست برای تعیین میزان مصرف مواد شیمیایی و شرایط مصرف آن با توجه به کیفیت پساب هر صنعت می باشد.

همچنین شرکت فلزاب قادر است با نمونه گیری دوره ای از  پساب های مشتریان خود همواره بهترین ماده شیمیایی را برای هر نوع پساب شناسایی می کند و این آمادگی را دارد  که بنمونه کیلوگرمی از هر یک ازانواع مواد شیمیایی موجود برای  مشتریان ارسال نماید.