آزمایشگاه

واحد آزمایشگاه آب و پساب شرکت فلزاب با بهره گیری از کارشناسان فنی و  متخصص و با در اختیار داشتن آزمایشگاه مجهز در دفتر ایران قادر به انجام آزمایش جارتست برای تعیین میزان مصرف مواد شیمیایی و شرایط مصرف آن با توجه به کیفیت پساب هر صنعت می باشد.

همچنین پایلوت سیستم های تصفیه آب و پساب پیشنهادی جهت بررسی کیفیت آب و کیفیت پساب در مراحل مختلف فرایند تصفیه آب و پساب در این آزمایشگاه قبل از ارائه به مشتریان مورد بررسی و تائید قرار خواهد گرفت.