روش آزمایش ضدکف

عملکرد ضدکف و دوز مناسب برای هر نوع پساب متفاوت بوده و به ویژگی هایی مثل دمای کف، نرخ برش بستگی دارد.

تزريق ماده ضد كف در بالا دست يك نقطه با اغتـشاش زيـاد مثـل ورودي پساب به مخزن توصيه مي شود .

بهتر است تزريق ماده ضد كف پيوسته باشد و از تزريق مقطعي پرهيز شود.

بهترین روش برای تعیین دوز مصرف روش ” تكان دادن بطري” (Shake Bottle) است.

 

روش آزمایش Shake Bottle

 

  • انتقال یک لیتر از محلول کف دار به هر یک از استوانه های مدرج درب دار

  • تزریق ضد کف با دورهای مختلف

  • بستن درب استوانه های مدرج و تکان دادن آن ها با دست با تکرار 20 لرزش یا تکان از بالا به پایین در 10 ثانیه

  • سپس استوانه ها را روي يك ميز گذاشته و ارتفاع كف تقلیل یافته  و زمان لازم براي از بين رفتن كـف را ثبـت مـي نمائيم .

  • سه فاکتور مهم در تعیین راندمان ضد کف زمان از بین رفتن کف، دوز مصرف و ارتفاع کاهش کف است. برای مقایسه و یافتن بهترین دوز مصرف زمان کاهش کف را بهتر است 5 ثانیه در نظر بگیریم. ارتفاع کف کاهش یافته نشان دهنده دوز مصرف مناسب است.