لخته ساز و کمک منعقد کننده

كاتيون يا آنيون متصل به پيكره شيميايي پلي آكريل آميد تعيين كننده نوع بار فعال پليمر می‌باشد  که بر این اساس پلیمرها با توجه به خصوصیات به سه دسته بارهای مثبت (cationic)، منفی (anionic) و بدون بار (non-ionic) تقسیم می‌شوند. وزن مولکولی و شدت بار پلی الکترولیت‌ها در فعالیت آنها تاثیر بسزایی دارد.

مزایای دوز مصرف کم مواد آلمانی : قیمت تمام شده کم و قابل رقابت با مواد ارزان قیمت موجود در بازار

 میزان خرید کم و درنتیجه  هزینه حمل و نقل کمتر و فضای کم انبار داری