آنیونی

پلي الكتروليت آنيوني (Anionic Polyelectrolytes)

 

كوپليمرهاي آكريل آميد با خواص ارتقاء يافته باري هستند که بار منفي داشته و پس از انحلال در آب، محلول با خواص بار  منفي ايجاد مي‌كنند.

 

كاربرد:

پلي الكتروليت‌ها با افزايش سرعت ته نشيني مواد معلق، افزايش ابعادي و تراكم مواد ته نشين شده راندمان فيلتراسيون  و جداسازي را افزايش داده و باعث ارتقاء كيفيت فرآيند و كاهش قابل ملاحظه كدورت نهايي مي‌شوند.

 

FL-1-05

شکل ظاهری: مایع با وسیکوزیته بالا

وزن مولوکلی: بالا

چگالی حجمی: 1/03

درصد مواد جامد: 37/5

pH : 7

غلظت: 10g/l

مدت زمان پایداری محلول ترقیق یافته: 8 روز

دمای نگهداری: 0-35 درجه سانتیگرد

مدت زمان ماندگاری: 6 ماه