نقش فلزاب در حفاظت از محیط زیست

اهمیت آب بر کسی پنهان نیست و روز به روز نیز با توجه به افزایش دامنه مصرف آب در صنایع، روند رو به رشد جمعیت و افزایش گرمایش جهانی بر اهمیت آن افزوده می شود. براساس آخرین گزارش ناسا ایران چهارمین کشور در معرض خشکسالی است.

از سوی دیگر پساب ، یکی از مهم‌ترین منبع آلاینده محیط زیست است که به دنبال رها شدن بدون تصفیه  آن منابع آبی کشور آلوده می گردند، زنجیره های غذایی به خطر می افتند، خاک صدمه می بیند  و با تجمع زیستی در نهایت حجم بزرگی از آلاینده ها به خود انسان بر می گردد

در همین راستا گام برداشتن در مسیر دستیابی به استاندارد های تخلیه پساب به محیط زیست را می توان از جمله اقدامات پیشگرانه  دانست و مدیریت اصولی پساب‌ها را می توان راهی موثر درجهت حفاظت و بهسازی محیط زیست و استفاده پایدار از منابع حیاتی محیط زیست به‌شمار آورد، در واقع بازیافت پساب به عنوان یک  از مهمترین استراتژی ها در تأمین نیازهای آبی هر کشور در سراسر دنیا مورد توجه قرار دارد.

اهداف  سند توسعه پایدار 2030 (Sustainable  Development Goals 2030) از جمله اهداف اصلی فلزاب است که رسیدن به آن جز با رعایت استانداردهای نوین، با به‌ کارگیری تکنولوژی‌های نوین و ارتقای عملکرد تصفیه‌خانه‌ها موثر نمی گردد.