تکنولوژی سبز

فناوری سبز برای ارتقا کیفیت آبکاری، تصفیه پساب و بازگشت آب به چرخه مصرف
استفاده از مواد آبکاری که در فرمولاسیون خود دارای ویژگی CMR (مواد سرطانزا، مواد ایجاد کننده جهش ژنی، مواد سم زا ) نمی باشند.

شرکت فلزاب همواره با فعالان فناوری های جهان، در ارتباط فنی برای تحقیق، شناسایی، انتخاب و انتقال فناوری های روز جهان State Of the Art بوده و قادر به انطباق مقررات کنوانسیون های محیط زیست Rio convention in German development , REACH , WEEE , ELV , ROHS می باشد. لذا امکان تبدیل روش کار و مواد شیمیایی مصرفی صنعت آبکاری کشور را به مواد دوستدار محیط زیست و تصفیه آسان پساب و بازگشت آب به چرخه مصرف مجدد را به طور حرفه ایی و کاربردی فراهم می نماید.

تکنولوژی سبز فلزاب