صادرات

فلزاب با 25 سال تجربه در صادرات صنعتی امکانات وسیعی برای کمک به صادرات قطعات از طریق ایجاد زیرساخت های فنی و بازرگانی دارد.