تجهیزات پزشکی و ورزشی

فرآیندهای مورد استفاده:

برخی قطعاتی که مورد آبکاری قرار میگیرند:

  • قطعات ویلچر

  • تجهیزات فلزی توانبخشی

  • تجهیزات باشگاهی