لوازم تحریر و اداری

فرآیندهای مورد استفاده:

 

برخی قطعاتی که مورد آبکاری قرار میگیرند:

  • گیره زونکن ها

  • قفل و گیره کلاسور

  • بدنه خارجی خودکار و خودنویس

  • قفسه های فلزی