فلزاب کارمایه فناوری سطح و محیط زیست

     شبکه کارشناسان فلزاب با بهره مندی از فناوری سطح و فناوری محیط زیست روز آلمان شامل :

مراکز فنی، مراکز تحقیق و توسعه بر اساس آخرین پیشرفت های علمی و فنی (State Of The Art) مشتریان ایرانی را عیناً مانند         مشتریان آلمانی همزمان هدایت مینمایند.

 استمرار کیفیت مواد فلزاب در تمام پارتی های تحویل آینده.

 تامین تضمین شده مواد بر اساس قرارداد تامین.

 اثبات اصالت کالا با گواهی مبدا آلمان و بارکد.

فلزاب نقطه اتصال صنعت ايران به فناوري هاي پيشرفته و تخصصي دنيا
poster-v8